mind powers آنلاين – انتشار کتاب آیا من به اتفاق مادرم به دنیا آمدم؟!

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ art

انتشار کتاب آیا من به اتفاق مادرم به دنیا آمدم؟!

من به اتفاق مادرم به دنیا آمدم اثر یونس گرامی که در زمستان ۹۶ توسط انتشارات نصیرا چاپ وانتشار یافت. حاصل سالها تامل وتفکر درباب شعر امروز است، که محوریت آن بیشتر حول سویه های پنهان زبان فارسی می چرخد. 
رویکرد شاعر دراین مجموعه نگرشی انتقادی، اعتراضی ست که به وضعیت موجود جامعه می پردازد. شیوه روایت شاعر دراین مجموعه از یک نظام گفتمانی  تبعیت می کند. ایده پردازی وتنوع سوژه ها ومضمون گرایی  یکی دیگر از مواردی است که شاعر به آن پرداخته است. یکی دیگر از مولفه های این مجموعه توجه به فردگرایی، شی انگاری، واصالت وجود است. ماهیت مرگ، تنهایی، همزاد، سایه، تناسخ، کودکی،ودیگر مفاهیم ازلی ابدی مسائلی هستند که دغدغه ذهنی شاعر می باشند.شاعر دراین مجموعه از تجربیات زیستی به خوبی الهام گرفته وازتمامی مولفه های شعر امروز به درستی بهره جسته است.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم